Kinderopvang in een brede school

Een eerste focus ligt op de kinderopvang, gerund door oud–leerlingen, in de gebouwen van de onderwijspartner (een beroeps– en technische school). De school opent zo bij haar leerlingen uit de afdeling Verzorging meer toekomstperspectieven op de eigen tewerkstellingsmogelijkheden. Bovendien worden hierdoor ook meer opvangmogelijkheden gecreëerd in de stad. Dit is van belang voor de Stedelijke Dienst voor Opvanggezinnen, een partner. Het huidige proefproject wil deze opvangplaats op een nieuwe locatie binnen de school bestendigen en de opgedane expertise doorgeven aan andere geïnteresseerde onderwijsinstellingen en/of organisaties.

De tweede focus ligt op het opstarten van occasionele kinderopvang. De doelgroep is kinderen van ouders die gaan solliciteren of een opleiding/cursus volgen. Partner hiervoor is ook VDAB.

Het derde actiepunt is het opzetten van een opvang voor kinderen van ouders die gaan winkelen in de stad. Partner hiervoor is ook Unizo Waas & Dender. Om deze nieuwe projecten vorm te geven, verkennen de partners momenteel gezamenlijk mogelijkheden, voordelen en behoeftes.

Partners

Onderwijspartner is het KT@ te Dendermonde. Uit de sector Welzijn komt de Stedelijke Dienst voor Opvanggezinnen. Arbeid is vertegenwoordigd door de VDAB. UNIZO Waas & Dender neemt ook actief deel aan het overleg. Er werden onlangs succesvolle contacten gelegd met de Dienst Middenstand van de Stad Dendermonde. Projectleider is KT@ Dendermonde. Tom Rydant AOT.KTA.DENDERMONDE@rago.be

Context

De werking en de inhoud van dit project kadert grotendeels binnen de reguliere werking van de onderwijspartner. Deze school met een gevarieerd studieaanbod voor 2de en 3de graad TSO/BSO werkt actief aan een positief imago van de eigen leerlingen en hun kunnen, zowel in de ogen van de leerlingen zelf als in die van "buitenstaanders". Er wordt competentiegericht gewerkt met veel aandacht voor uiteenlopende tewerkstellings– en leerkansen op niveau van de leerlingen en voor netwerkvorming als middel op niveau van de school. Zo werden al diverse samenwerkingsverbanden met bedrijven en de non–profitsector uitgewerkt en geconcretiseerd.

De concrete acties willen inspelen op plaatselijke behoeften. Enerzijds is er in Dendermonde een tekort aan degelijke kinderopvang tijdens de week, zowel op regelmatige basis als occasioneel. De nood aan de laatste vorm wordt gevoeld door ouders die bijvoorbeeld bij de VDAB een opleiding dienen te volgen of gaan solliciteren. Het maakt het hen moeilijker op de arbeidsmarkt, wanneer zij op die momenten niet meteen een kinderopvang kunnen vinden. Anderzijds wil men via een behoeftenpeiling bij ouders en winkeliers ook nagaan of er interesse bestaat in kinderopvang tijdens de drukke winkeluren in het centrum van de stad.

Doelen

Het proefproject wil vooral de tewerkstellings– en leerkansen van de leerlingen verhogen. Kinderopvang op terrein van de school Dit krijgt ten eerste zijn beslag in het streven naar de bestendiging van de huidige opvangmogelijkheden op het terrein van de school. Hierdoor bewerkstellingen de huidige partners een "aquariumfunctie" voor andere leerlingen in een gelijkaardige richting. Doel is de leerlingen hun blik openen op eigen kunnen en tewerkstellingsmogelijkheden.

Het proefproject wil ook uitbreiding van deze opvangmogelijkheid. Dit wil zeggen: de leerlingen meer dergelijke plaatsen laten inrichten en in gebruik laten nemen, ook buiten de schoolmuren, én doorgeven van de expertise aan andere geïnteresseerde onderwijsinstellingen.

Dit deel van het proefproject komt ook tegemoet aan het doel van de stedelijke partner om plaatselijk meer opvangmogelijkheden te scheppen tijdens de week. Voorzien in occasionele opvang, zowel tijdens drukke winkeluren als voor kinderen van ouders die gaan solliciteren, een beroepsopleiding of inwerkingscursusvolgen, deelnemen aan een oriëntatieweek, jobclub,...

Het proefproject wil een tweede en eventueel derde site in de stad hiervoor inrichten. Van de win–winsituatie in deze wordt veel verwacht. Voor de leerlingen Verzorging worden er meer leer– en tewerkstellingskansen gecreëerd. Ook voor de leerlingen van richtingen als bijvoorbeeld houtbewerking; zij zullen immers instaan voor de inrichting van de lokalen, .... Leerlingen en buitenstaanders zien de leerlingen en hun kunnen in een positief daglicht. Er wordt tegemoet gekomen aan een vraag van werkzoekende ouders en van winkelende ouders.

Acties

Kinderopvang op terrein van de school De huidige opvang verhuist en wordt elders binnen de gebouwen van de school heringericht. De leerlingen uit de afdelingen Verzorging, Hout, Basismechanica en Elektriciteit staan in voor het ontwerp, overleg met de onthaalouders (in spe), uitvoering,...

De partners gaan op zoek naar mogelijkheden tot uitbreiding van dit project in Dendermonde. Een behoefteonderzoek bij oud–leerlingen zal hiervan deel uitmaken. De partners geven hun expertise door aan andere onderwijsinstellingen en organisaties.

Voorzien in occasionele opvang Dit is bedoeld voor tijdens drukke winkeluren én voor kinderen van ouders die gaan solliciteren of een opleiding volgen. Om dit nieuwe project vorm te geven verkennen de partners nu alle mogelijkheden. "Men wil niet van bij het begin vernauwen" door bijvoorbeeld uit te gaan van een bepaald gebouw in de stad dat nu reeds beschikbaar is via één van de partners. Tijdens de verkenning worden de doelstellingen gespecificeerd en/of uitgebreid uitgaande van de belangen van de partners. Er wordt een behoeftepeiling gepland bij ouders en winkeliers , onderzoek naar soortgelijke initiatieven wordt uitgevoerd, wettelijke kaders worden verkend, een nieuwe partner wordt aangesproken,...


Bron: OND.VLAANDEREN.BE >> Kinderopvang